16 Şubat 2019 Cumartesi
Ana Sayfa Haberler Dokümanlar Videolar Ulaşım


MAY Organizasyon Unsurları


10 Mayıs 2016

 

MAY organizasyonu şemasında tek tek görevler gösterilmiştir. Bu görevler içerikleri aşağıda belirlenmeye ve sınırlandırılmaya çalışlmıştır. Tabii uygulamada her görvli (koordinatör) bu içerikleri geliştirmeye, diğer koordinatörlerle işbirliğine giderek bunları daha pratik hale getirebilir. Ama kimin hangi konularla ilgili olduğunun bilinmesi gerektiği için aşağıdaki görev tanımlarında yapılacak değişikliklerin duyurulması önemlidir (öncelikle MAY Merkezine).

 

İlk görevlendirmeler yapılmıştır. Hangi alanlarda kimlerin görev aldığı ekteki görev ve iletişim listesinde yer alıyor. Her görev sahibi kendisine en az 2 yedek bulacak ve bunların isimlarini MAY Merkezine en kısa zamanda bildirecektir.

 

 

MAY Merkezi

 

MAY Merkezi en az iki görevliyle temsil edilmelidir. MAY Başsorumlusu ve MAY bilgi ve iletişim sorumlusu. Bu görevlilerin de en az 2'şer yedeği olacağından MAY Merkezi için afet öncesi en az 6 kişi belirlenecektir. MAY Başsorumluluğu Muhtarlar ve/veya muhtarlık azaları tarafından üstlenilebilir. Afet sonrasında her muhtar kendi muhtarlığında bulunmak durumunda olacaktır; Barbaros muhtarlığı Validebağ H. MAY'ının toplanma bölgesi olduğu için MAY başsorumlusu da buna göre düşünülmeli.

 

MAY Başsorumlusunun görev alanı

 

* Görevlerin dağıtımını izlemek

* Görevlendirmelerdeki boşlukları doldurmak, görev değişiklikleri yapmak

* Yapılan çalışmaları izlemek

* Kararların uyumlu verilmesini sağlamak

* MAY'ı dışarıya karşı temsil etmek.

 

MAY Merkezi bilgi ve iletişim sorumlusunun (MAY sekreteri)  görev alanı

 

* MAY Başsorumlusunun ihtiyaç duyacağı bilgileri toplamak ve kaydetmek

* Görevliler arasında iletişimi sağlamak

* MAY Başsorumlusunun görevlilerle ve dışarıyla iletişimini yürütmek

 

 

(Bilgi ve iletişim için aynı anda 2 kişinin görevli olmasına çalışılmalıdır)

 

Tüm MAY koordinatörleri ellerindeki bilgileri MAY Merkezine /afet öncesinde ve sonrasında) iletmelidir. Ancak görev alanlarıyla igili ayrıntılar için tuttukları dosyalardan kendileri sorumlu olacaklar, MAY Merkezine önemli ve özet bilgileri aktaracaklardır. Koordinatörlerin dosyalarının mutlaka MAY Merkezinde tutulması gerekir (2 kopya halinde olması en iyi yoldur). Böylece ilgili koordinatöre ulaşılamadığında yedek görevlendirme yapılarak çalışmalar aksamadan sürdürülebilir. Dosyaların düzenli tutulup tutulmadığı ve MAY Merkezinde korunmasını MAY Merkezi bilgi ve iletişim sorumlusu izleyecektir.

 

Organizasyon koordinatörleri

 

MAY içinde çalışmaları organize etmek ve ilişkileri yürütmek için koordinatörlere ihtiyaç vardır. Örneğin sokak ve site temelli çalışmaların bilinmesi, bunların teşvik edilmesi ve bu tür çalışmalarla ortaya çıkan olanakların gerektiğinde birleştirilmesi kapsamlı bir iştir ve bunun için bir "sokaklar koordinatörü"ne ihtiyaç vardır. MAY'da organizasyondan sorumlu 3 koordinatör yer alıyor.

 

Sokaklar koordinatörü

 

Sokak çalışmaları MAY'ın belkemiğini oluşturuyor. Sokak çalışmlarının en önemli yararı, herkesin kendi sorununu çözmesinin sağlanması, profesyonel destek gerektiği yerde de bunun kolaylaştırılması. Bu sayede profesyonel destek gerçek ihtiyaç noktalarında yoğunlaştırılabilir. Ama bunun için MAY açısından sokak çalışmalarının bilinmesi ve koordine edilmesi önemlidir.

 

Görev içeriği:

 

* Hangi birimlerde (sokak ve sitelerde) afete hazırlık çalışmaları olduğunu bilmek, bu hazırlıklarla ilgili bilgileri toplamak

* Çalışma yapılan birimlerde MAY organizasyonuna katılabilecek işilerle bağlantı kurmak

* Çalışma yapılan birimlerin sorumlularıyla bağlantı içinde olmak, onlar arasında köprü olmak, onları buluşturmak, ortak hareket edilmesine atkıda bulunmak

* Çalışma yapılsın yaplmasın tüm sokakların coğrafi konumunu ve diğer özelliklerini bilmek

* Fiili bir çalışma olmayan birimlerde sokak çalışmasını başlatabilecek ve/veya MAY organizasyonuna katılabilecek kişileri tanımak ve bunlarla bağlantı kurmak

* Afet sonrasında desteğe ihtiyaç duyan ve destek verecek durumda olan sokakları saptamak ve MAY Merkezinin kararına uygun olarak bu bağlantıları sağlamak

 

 

İletişim koordinatörü

 

Bu görev, MAY organizasyonunun dışarıyla iletişimini afet öncesi ve sonrasında sağlamaya yöneliktir. İletişim kurulacak yerler, semtte hazırlığı olan kuruluşlar (şirketler, hastaneler vb), İlçe Belediyesi ve Kaymakamlık ve mahalleler arası koordinasyon merkezidir (halen Cihangir Derneğinde "İletişim Ofisi" olarak çalışan birim).

 

Görev içeriği:

 

* VH MAY'ı ile mahalleler arası koordinasyon arasındaki bilgi akışını sağlamak

* Validebağ Havzasında yapılan çalışmalar hakkında gerekli yerleri bilgilendirmek

* Semtte hangi kuruluşlarda ne gibi çalışmalar olduğununu öğrenmek ve ilgilileriyle bağlantı içinde olmak

* Afet durumunda MAY Merkezini iletişim konusunda desteklemek

* Afet koşullarında MAY Merkezi ile dışarının iletişimini sağlayacak teknik hazırlığı oluşturmak (telsiz, ulak sistemi vd.)

 

 

Gönüllüler koordinatörü

 

Afet sonrasında çok sayıda gönüllünün ortaya çıkacağı düşünülmelidir. Bu gönüllülerin en kısa zamanda görevlendirilebilesi için toplama noktasına gelmeleri ve önce gönüllüler koordinatörüyle ilişki kurmaları önemli bir önlemdir. Gönüllüler bir görev aldıkları anda artık gönüllüler koordinatörüyle ilişki kurmalarına gerek kalmaz. Görev alanlarına göre hareket ederler.

 

Görev içeriği:

 

* Afet sonrasında toplanma bölgesine gelen gönüllüleri belirlemek, onlarla ilgili bilgileri toplamak (bir form doldurtulabilir)

* Gönüllülerin bilgilerini MAY Merkezine ve operasyon koordinatörlerine ileterek görevlendirmelerin yapılmasını sağlamak

* İlk aşamada görevlendirilmeyen yedek gönüllülerle ilgili bilgiler canlı tutmak, yeni ihtiyaçlara göre gönüllü sevkini sağlamak. 

Operasyon kolları koordinatörleri

 

Afet sırasında acil müdahele kapsamında yapılması gereken işler 6 ana başlığa bölünmüştür. Bu kollar ikişerli gruplanarak 3'e de indirilebilir (koordinatör sayısı açısından eksiklik yaşanması durumunda). Örneğin birbirine daha yakın olan ulaşım ve lojistiğin sorumluluğu aynı yerde toplanabilir. Öte yandan ayrı ayrı görevlendirmeler olsa bile bu yakın alanların koordinatörleri birbirlerinin çalışmalarını izlerlerse kriz anında birbirlerinin yerini de doldurabilirler.

 

Operasyon koordinatörleri kendi konularında sokak çalışmalarını izlemek ve ilgilier arasında koordinasyonu sağlamakla da görevlidir. Ayrıca mahalleler arası koordinasyon çerçevesinde diğer semtlerin MAY görevlileriyle afet öncesinde çalışma grupları oluşturulmalıdır. Afet sonrasında da bu çalışma grupları (MAY Merkezlerinin bilgisi ve kararı dahilinde) alışveriş ve karşılıklı yardımlaşma içinde olmalıdır.

 

 

Lojistik koordinatörü

 

MAY lojistiği, afette kullanılabilecek her türlü malzemenin (temel besin, barınma, ulaşım aracı, arama kurtarma gereçleri vd.) teminiyle ve dağıtımıyla ilgilidir. Semtin kendi olanaklarını ve dış olanakları devreye sokmayı gerektirmektedir.

 

Görev içeriği:

 

* Afet durumunda yardım malzemeleri sağlamak üzere örgütlenmiş kurum ve oluşumları tanımak ve onlarla bağlantı kurmak

* Semtteki malzeme kaynaklarıyla ilgili bilgi toplamak, bunları kaydetmek

* Afet durumunda MAY'ı organizasyonuna bağlı olarak kullanılabilecek malzemelerin teminine çalışmak, bunların uygun biçimde depolanmasını sağlamak

* Afet durumunda MAY'ın kullanımına geçici olarak verilebilecek malzeme kaynaklarını belirlemek, bunların sahipleriyle bağlantı kurmak, kullanma koşullarını belirlemek

* Afet sonrasında yardım malzemelerinin hangi kanallardan ve hangi kurumlar veya oluşumlar üzerinden sağlandığını öğrenmek

* Afet sonrasında malzeme ihtiyacını, nerelerde, kimlerin ihtiyacı olduğunu belirlemek

* İhtiyaçları gerekli yerlere iletmek ve malzemelerin yerlerine ulaşmasını organize etmek veya refakat edilmesini sağlamak

* Malzeme dağıtımında semt sakinlerinin şikayetlerini toplamak, aksamaları belirlemek ve gerekli yerlere iletmek

 

 

Ulaşım koordinatörü

 

Afet sonrası ulaşım sorun olmakta ve bu yüzden yetkili mercilerin afet planlarında ulaşımla ilgili önlemler öngörülmektedir. Alternatif ulaşım olanaklarından yararlanabilmek ve özel izne tabi ulaşım olanaklarını tanımak MAY için önemlidir. Ulaşım koordinatörünün "fahri trafikçi" olmasında (bu statüyü edinmesinde) yarar vardır.

 

Görev içeriği:

 

* Semti coğrafya ve ulaşım bağlantıları açısından tanımak. Şehir haritasından yararlanabilmek.

* Semtteki ulaşım afet planları hakkında bilgilenmek ve ilgilieriyle bağlantı kurmak.

* Semt içi ulaşımda alternatif ulaşım araçlarını (bisiklet, motorsiklet) düşünmek ve olanakları hazır tutumak.

* Afet sonrasında ulaşım durumunu saptamak, bu konuda ilgililerden (trafik polisi vd.) bilgi almak, kendi gözlemlerini ilgilere aktarmak.

* Ulaşım tıkanıklıklarını açmak için ihtiyaç duyulduğunda çalışmaları organize etmek veya ilgililerin çalışmalarına yardımcı olmak.

 

 

Arama kurtarma koordinatörü

 

Semtimizde semt sakinlerinden oluşan arama kurtarma ekibi (profesyonel veya yarı profesyonel) kurulmamıştır ve kurulması da zor görünmektedir. Ama bireysel olarak arama kurtarma becerilerini edinmiş semt sakinleri vardır ve bunların sayısının artmasında yarar vardır. Bu nitelikteki kişiler afet sonrasında biraraya gelerek diğer gönüllülerle birlikte hafif arama kurtarma yapabilirler ve profesyonel ekiplere bilinçli destek verebilirler.

 

Görev içeriği:

 

* Özellikle semt içindeki arama kurtarma (AK) ekibi olan kuruluşlarını tanımak ve ilgilieriyle bağlantı kurmak.

* AK becerileri edinmiş semt sakinleriyle ilgili bilgiler toplamak ve bunlarla bağlantı içinde olmak.

* Semt sakinleri arasında AK becerileri edinmek isteyenlere yardımcı olmak, Sivil Savunmanın veya diğer eğitim verebilecek kuruluşların olanaklarından yararlanılmasını kolaylaştırmak

* AK becerisini edinmiş semt sakinlerinin çevrelerini bilgilendirmelerini teşvik etmek

* Çalışma yapılan sokaklarda AK yönündeki hazırlıkları tanımak ve sokaklar arasında alışverişi sağlamak

* Semtte AK araç gereçlerinin kimlerden geçici olarak temin edilebileceğini öğrenmek ve bu işilerle bağlantı kurmak

* MAY'ın denetiminde AK gereçlerinin teminine çalışmak.

* Afet sonrasında ihtiyaca bağlı olarak geçici hafif AK birimleri oluşturmak ve/veya profesyonel AK ekiplerine destek vermek.

* Semtteki AK çalışmalarını izlemek ve gerekli yerleri bilgilendirmek.

 

 

Güvenlik koordinatörü

Afette güvenliği iki açıdan düşünmek gerekiyor:

 

1) Sağlığı tehdit eden akut veya potansiyel tehlikeler

2) Hırsızlık, yağma, saldırı gibi insanlardan gelen tehditler

 

MAY organizasyonu bu konularda bilgilere hızlı erişme ve yetkililer tarafından önlemlerin alınmasını sağlama işlevini üstlenebilir. Afet öncesinde potasiyel tehikeleri saptamak, afet sonrasında da güvensiz bölgeleri belirleyerek buişlevi yerine getirebilir.

 

Görev içeriği:

 

* Semtte deprem gibi doğal afetlerde tehlike oluşturabilecek yerlerin saptanması (benzin istasyonu, yıkılma tehlikesi büyük sahipsiz yapılar, kimyasal veya radyoaktif sızıntı tehlikeleri vb.), bunlarla ilgili bilgilerin gerekli yerlere iletilmesi, önlem alınıp alınmadığının izlenmesi

* Güvenlikle ilgili afet planları yapan kuruluşlardan (itfaiye, çevre mühendisleri odası vb.)     bilgi almak ve bunlarla bağlantı içinde olmak

* Yangın söndürme, hava kirlenmesi gibi tehlikelere karşı semtteki hazırlıkları tanımak ve eksikleri belirlemek

* Afet sonrasında ortaya çıkabilecek ikincil ve üçüncül tehlikeleri gözlemlemek, tehlike yerlerini belirlemek ve semt sakinlerini ve ilgilieri bilgilendirmek

* Hısızlık ve yağmaya karşı semt sakinlerinin aldığı önlemlerin yetersiz olması durumunda görevlilerden destek sağlanması için koordinasyon sağlamak

 

 

Sağlık koordinatörü

 

 

Görev içeriği:

 

* Semtte ilkyardım bilgilerinin yayılması için semt sakinlerini teşvik etmek ve kurslara katılmayı kolaylaştırmak

* Semtteki sağlık kuruluşlarını tanımak, afet durumunda bu kuruluşlardan nasıl yararlanabileceğini öğrenmek

* Afet sonrasıgeçici barınma ortamlarında hijyen koşullarını gözlemlemek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

* Bakıma muhtaç kişilerin ve hafif yaralıların afet koşullarında bakımlarının sağlanmasını kolaylaştırıcı bilgileri edinmek ve ilişkileri kurmak.

* Profesyonel sağlıkçılıların çalışmalarına destek olmak için gönüllü organizasyonları gerçekleştirmek.

* Tıbbi malzeme teminini ve depolanmasını kolaylaştırmak

 

 

Barınma koordinatörü

 

Semtte afet sonrası dışarda barınma geçici bir süre kaçınılmaz olacaktır ve barınma biçimleri bakımından tam bir karmaşa yaşanacaktır (kendi çadırını kuranlar, sokaklarda ortak çadırlar kuranlar, çadırkentler, güvenli binalarda barınma gibi). Barınma koordinatörünün görevi bu barınma işlerini üstlenmek değildir. Bu konuda koordinasyon sağlamak ve bilgisiyle yol göstermek işlevini üstlenecektir.

 

Görev içeriği:

 

* Geçici barınma yerleri açısından semtin coğrafyasını tanımak

* Semtte afette geçici barınma planlarıyla ilgili bilgilenmek

* Geçici barınma olanaklarıyla ilgili malzeme ihitiyacıyla ilgili ve teknik bilgiye sahip olmak veya bu bilgilerin nerelerden sağlanabileceğini bilmek

* Afet sonrasında geçici yerleşimlerin durumunu gözlemlemek ve geçici semt krokisi çıkarmak,

* Geçici yerleşim sonrasında semtte ulaşım ve iletişim bağlantılarının nasıl sağlanabileceğini öğrenmek

* Barınma bölgelerindeki hijyen ve güvenlik koşullarıyla ilgili konularda diğer ilgili koordinatörlerle (sağlık, güvenlik vd.) birlikte hareket etmek

Son Haberler
Koruma Kurulu ağaç kesimine izin verdi.
Validebağ korusu tarihi ve biz
LEYLEKLER
Validebağ Havzası Neresi?
Validebağ Korusu
Validebağ korusunda kim ne yapmak istedi
Tüm Haberler >>


Web atolyesi