16 Şubat 2019 Cumartesi
Ana Sayfa Haberler Dokümanlar Videolar Ulaşım


MAY Organizasyonunun Önemi


10 Mayıs 2016

Validebağ Havzası (Altunizade, Barbaros, Acıbadem ve Koşuyolu mahalleleri) MAY çalışmalarının temelleri

 

 

MAY Organizasyonunun temel amacı mahalle sakinlerinin yapacağı çalışmaları etkinleştirmek ve yetkili kuruluşlarla işbirliğini sağlamaktır.

 

Yasalarda tüm halkı kapsayan afet hazırlıkları öngörülmektedir (bk. "S.S. Bakımından  Halk Tarafından Yapılacak Teşkilat ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik"). Ne var ki, Sivil Savunma (S.S.) mükelleflerine ilişkin yukarıdan görevlendirmeler gerçek ihtiyaç durumunda bugüne kadar işlerlik kazanamamıştır. S.S. müdürlükleri de bu uygulamadan artık yarar ummamaktadırlar. Gönüllü çalışmaların gerçekleşmesini sağlayacak bir MAY organizasyonu bu ortamda önemli bir işlev üstlenecektir.

 

S.S. mevzuatının ve uygulamalarının bugüne kadarki yapısı, halkın gönüllü katılımını sağlayamamış ve tabana kadar inmeyi başaramamıştır. Bu boşluk nedeniyle yetkililer sivil girişimleri ve STK'ların çalışmalarını önemsemekte veya en azından dışlamamaktadırlar. Ancak devletin yurttaşı sadece "mükellef" olarak görmediği, çalışmalara yurttaşın gönüllü katılımını sağlayacağı bir yapı henüz oluşmamıştır. Devlet-yurttaş arasında nasıl bir işbirliğinin gerçekleştirilebileceği belirsizliğini korumaktadır. MAY tipi hazırlıklar, S.S. mevzuatıyla ilgili çağdaşlaştırıcı yeni düzenlemeler yapıldığında daha sistemli bir yapıya kavuşabilir. Bu anlamda da öncü çalışmalar, bu yöndeki fikirlerin oluşmasını ve tabana dayalı yapıların kabul görmesini kolaylaştıracaktır.

 

MAY'ın fiziki kaynakları (ekipler ve ekipmanlar ) yok; mutlaka olması da beklenmemelidir; MAY sadece kendi organizasyon yapısı için gerekli fiziki olanakları sağlamak durumundadır. MAY'a bağlı müdahele olanakları, mahalle dayanışması düzeyindeki çalışmalardır. Ama profesyonel hazırlık gerektiren ve afette ihtiyaç duyulacak fiziki olanakların yerinde kullanılmasında yönlendirici ve denetleyici olabilir. Bunun için afet yönetimi konusunda bilgilerimizi artırmak ve ihtiyaç durumunda harekete geçebilecek bir altyapıyı hazırlamak gerekiyor.

 

Özetle söylersek, MAY afete müdahelede yasal yetkili değildir, bu nedenle de yetkili kurumların uygulamada yetersiz kaldığı her konuyu çözecek olanağa sahip değildir (örneğin mahalle içinde afet halinde sivillerin görevlendirilmesinde ve ihtiyaç duyulan araç gereçleri özel kişilerden sağlamada zorlayıcı olamaz). Afet durumu olağanüstü bir haldir ve özel yasal ve idari yetkiler olmadan üstesinden gelinecek bir olay değildir. MAY, esas olarak halkın yapacağı hazırlığı güçlendirir ve acil müdahelede köprü rolü oynar.

 

MAY için şu işlevler düşünülmelidir:

 

1) Kamunun varolan acil müdahele ve yardım olanaklarının iyi yönlendirilmesinde yardımcı ve denetleyici olmak

2) " Halk Tarafından Yapılacak Teşkilat ve Alınacak Tedbirler"in etkinleştirilmesini sağlamak

3) Halk hazırlıklarını kendi içinde koordine etmek ve alışveriş içine sokmak

4) Yetkili kurumların hazırlıklarının ne düzeyde olduğunu öğrenmek, eksiklere dikkat çekmek ve mahalleliyi bilgilendirmek

5) Mahalledeki risklerle ilgili çalışmalar yapmak ve/veya yapılmasına önayak olmak

6) Afet sonrasında mahallede gönüllülerin organizasyonunu sağlamak

7) MAY çalışması yapan mahalleler arası dayanışmaya ve işbirliğine gitmek

8) Bölgesindeki STK'larla ve diğer sivil kuruluşlarla işbirliğine gitmek

9) Mahallenin olanaklarıyla acil müdahele ve yardım ekiplerinin oluşmasına çalışmak

 

Yapısı ve elemanları

 

MAY'ın halkın nezdinde güvenilirliği ve S.S. çalışmaları açısından konumu önemlidir. MAY'ın aşağıdaki kişilerden oluşan bir yapıda olması önemlidir. Bu yapı S.S. yasa ve yönetmeliklerinin öngördüğü koşullar açısından ve uygulamada toplumun benimseyebileceği roller açısından önem taşımaktadır. Aşağıda belirtilen nitelikte kişilerin katılacağı bir MAY organizasyonu işlerlik kazanacaktır.

 

Muhtar (MAY'ın doğal başkanı: S.S. mevzuatına göre "başkılavuz")

Azalar (Muhtarın yardımcıları olarak)

S.S. mükellefleri (S.S. eğitimi almış olanlar ve mükellef yazılanlar çalışmalarda yetkilerini             kullanabilirler)

Uzmanlar (Sağlıkçı, Mühendis vb. kişilerin çalışmalara katılması saygınlığı artırır)

Deneyimli gönüllüler (sorunla önceden ilgilemiş kişiler nasıl davranacaklarını daha iyi bilirler             ve insanlara güven verebilirler)

TAG (Toplum Afet Gönüllüsü) elemanları (Kandilli destekli projenin sağlayacağı yeni bir olanak; bu çerçevede             eğitmenler ve eğitim almış olanlar MAY'ı güçlendirebilirler)

 

Afet Senaryosu

 

Afet senaryosu oluştururken şu noktaları düşünmek gerekir:

 

Muhtemel tehlikeler

Zararın miktarı

Müdahele birimleri, süreler, yaygınlık

Halkın tepkisi

Altyapının etkilenmesi (müdahele açısından)

Yetki karmaşası

Bağlantılar, iletişim

MAY'ın müdahele reaksiyonu

 

Bu etkenlere bağlı olarak durumlar çok farklı gelişebilir. Farklı senaryonaların gözden geçirilmesi gerekir. Genel bir çerçeve olarak aşağıdaki senaryo düşünülebilir.

Çerçeve senaryo:

 

Depremde ilk müdahele (kurtarma, ilkyardım, yangın söndürme vb. çalışmaları) sokak/ site bazında yapılmak durumunda. MAY'a bağlı acil müdahele ekipleri olmadığı için ilk saatlerde MAY'ın bir müdahelesi söz konusu olmaz. Ancak profesyonel ekipleri gerektiren kurtarma çalışmaları için ve deprem sonrası halkın yaşamıyla ilgili yardımlar için MAY'a görev düşecektir. Bunun için de MAY'ın 6 saat içinde toplanmaya başlaması yeterlidir. MAY'da görevli olanlar depremden etkilenenler olacağı için ilk saatlerde istense de MAY'ı çalıştırmak mümkün görünmemektedir. Ancak depremden fiziki olarak etkilenmeyen MAY görevlileri yakınlarının durumundan emin oldukları zaman bu çalışmaya yönelebilirler. Bu nedenle de yedekli görevlendirme belirleyici bir etken.

 

Büyük bir depremde bile bölgemizde (Validebağ havzası) yaygın bir yıkım ihtimali çok zayıftır ve mevcut MAY hazırlıkları daha çok ikinci dereceden etkilenmeler olacağı düşüncesine dayanmaktadır (tek tük enkaz veya yıkılma, bazı yangınlar, az sayıda ölüm, yaralanmalar, psikolojik şok, kargaşa vb.). Beklenmeyen boyutta bir yıkım olması durumunda planların dönüştürülmesi gerekir, ancak etkili olma şansı mevcut olanaklarımızla çok zayıftır.

 

MAY grubu kısmen toplanıp ilk görev bölümünü yaptıktan sonra, önce mahelledeki durumu tespit etmelidir. Bilgilerin toplanması, profesyonel ekipler ve dış yardımlar açısından gereklidir. Mahalle içindeki iletişim ulakla (yaya veya bisiklet, motorsiklet gibi araçlarla) sağlanmalıdır. MAY görevlileri el telsiziyle iletişim kurabilirler. Dışarıyla iletişim (Kaymakamlık, Belediye, polis, askeri birlik, STK'lar vd.) ulakla veya merkezi bir telsizle (TRAC üyesi telsizci üzerinden veya örneğin Taksi telsiziyle) sağlanabilir.

 

Gelişemelrle ilgili bilgiler harita/ hazır kroki üzerine işlenmeli ve formlara geçirilmelidir. Bölgeyle ilgili önceden toplanmış bilgiler bu kayıtların altyapısını oluşurur. İlgili koordinatörlerin bu çalışmaları yürütmesi işleri kolaylaştırır ve hızlandırır.

 

Gönüllülerin ve mevcut olanakların harekete geçirilmesi için eldeki kayıtların değerlendirilmesi gerekir. Ama olanakların çoğu afet sonrası oluşacaktır. Gönüllülerin toplanma bölgesine gelmeleri beklenmemeli, gönüllülere ulaşmak için mahalle içi haberleşmeye yönelinmelidir. Toplanma bölgesine ilk gelen gönüllülerle bu çalışma organize edilebilir.

 

 

Yapılacak işler:

 

Tümünü eksiksiz olarak yapmak olanaksız olsa bile MAY öncelik ve zaman sırasına göre şu noktalarda girişimlerde bulunmalıdır:

 

* Zararların (öncelikle ölü yaralı durumu) ve devam eden tehlikelerin belirlenmesi (Bölgemizin öncelik açısından ne derece etkilendiğinin belirlenmesi)

* Ulaşım durumunun belirlenmesi

* İlgili kuruluşlara ulaşılması (merkezi telsiz ?)

* Gönüllülerin toplanması, bir düzene gidilmesi, geçici ekiplerin oluşturulması

* Sokak veya sitelerde yapılan çalışmaların izlenmesi, bilgili kişilerin (oparesyon kolu koordinatörleri başta olmak üzere) mahalle sakinlerine yol göstermesi

* Bölge halkının ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli yerlere iletilmesi

* Açıkta barınmayı kolaylaştırmak için ihtiyaçların belirlenmesi, mahalle sakinlerine yol gösterilmesi

* Mahalle içinde dayanışmanın sağlanması, gerginliklerin yatıştırılması

* Profesyonel ekiplerin çalışmalarına yardımcı olunması

* Koşulların elvermesi durumunda başka bölgelerin yardım isteklerine cevap vermek

 

Son Haberler
Koruma Kurulu ağaç kesimine izin verdi.
Validebağ korusu tarihi ve biz
LEYLEKLER
Validebağ Havzası Neresi?
Validebağ Korusu
Validebağ korusunda kim ne yapmak istedi
Tüm Haberler >>


Web atolyesi